Conducerea Direcţiei Judeţene de Statistică Satu Mare

 

Director executiv – Cătălin Vasile Ghiran
tel:   0261 710612; fax:  0261 737040
e-mail:  catalin.ghiran@satumare.insse.ro

Director executiv adjunct – Ovidiu Grigorescu
tel:   0261 712572; fax:  0261 737040

e-mail: ovidiu.grigorescu@satumare.insse.ro

Sef serviciu – Liliana Carausan
Tel: 0261 737022; fax:  0261 737041
e-mail: liliana.carausan@satumare.insse.ro

 
Conducerea operativă a Direcţiei Judeţene de Statistică Satu Mare este realizată de un director executiv şi un director executiv adjunct. 
Directorul executiv conduce întreaga activitate a Direcţiei Judeţene de Statistică Satu Mare şi reprezintă direcţia în raporturile cu organele administraţiei publice locale, cu serviciile deconcentrate ale administraţiei publice centrale, precum şi cu organizaţiile din ţară şi din străinătate. În aplicarea prevederilor legale, directorul executiv emite decizii, stabilind măsurile necesare pentru realizarea acestora.
 Directorul executiv adjunct conduce activitatea compartimentelor din subordinea directă şi reprezintă direcţia judeţeană de statistică în raporturile cu alte instituţii publice şi organizaţii, pe baza delegării de atribuţii dispuse de directorul executiv.
 Colectivul de conducere, organ consultativ pe lângă conducerea DJS Satu Mare, are următoarea componenţă:
  • Directorul executiv – preşedinte;
  • Director executiv adjunct;
  • Şeful de serviciu;
  • un consilier superior care asigură activitatea de secretariat.
 Colectivul de conducere se întruneşte de câte ori situaţia concretă o cere, la convocarea directorului executiv, pentru dezbaterea problemelor importante privind activitatea Direcţiei Judeţene de Statistică şi îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de lucru şi adoptă recomandările cu votul a cel puţin jumătate din numărul celor prezenţi. La lucrări pot fi cooptaţi, în caz de nevoie, şi alţi specialişti din direcţie şi/sau din alte domenii de activitate