Atribuţiile Direcţiei Judeţene de Statistică SATU MARE

 

   În vederea realizării obiectului  de activitate, ce se întemeiază pe principiile autonomiei, confidenţialităţii, transparenţei, relevanţei, proporţionali-tăţii, deontologiei statistice şi a raportului cost/eficienţă, Direcţia Judeţeană de Statistică are următoarele atribuţii:  
 • asigură culegerea, verificarea, prelucrarea şi analiza datelor statistice de la agenţii economici  şi  sociali pentru cercetările prevăzute în Programul Cercetărilor Statistice aprobat;
 • organizează şi efectuează cercetări statistice cu caracter special cum ar fi: recensăminte, anchete selective şi alte cercetări statistice pe baza dispoziţiilor primite de la Institutul Naţional de Statistică;
 • organizează perfecţionarea pregătirii profesionale în domeniul statisticii pentru personalul din direcţie;
 • organizează instruiri, îndrumă şi acordă asistenţă metodologică unităţilor economice şi sociale pentru completarea formularelor statistice;
 • participă la experimentarea şi definitivarea metodolo-giilor statistice elaborate de Institutul Naţional de Statistică;
 • propune soluţii pentru îmbunătăţirea sistemului de indicatori, a formularelor de colectare a datelor statistice precum şi a metodologiei de organizare şi realizare a cercetărilor  asupra agenţilor economici sau asupra gospodăriilor  populaţiei;
 • asigură aplicarea normelor legale şi a celor stabilite de Institutul Naţional de Statistică cu privire la determinarea şi publicarea  indicatorilor statistici;
 •  furnizează către Institutul Naţional de Statistică datele şi informaţiile statistice la perioadele şi termenele prevăzute în planul de activitate;
 • informează administraţia publică locală, la solicitarea acesteia, asupra evoluţiei principalilor indicatori de dezvoltare economico-socială şi a principalelor aspecte ce intervin în economia judeţului;
 • prezintă semestrial Institutului Naţional de Statistică informări asupra activităţii desfăşurate;
 • editează anuare, breviare, buletine  şi  alte publicaţii  la nivelul judeţului;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Institutul Naţional de Statistică prin acte normative pentru domeniile lor de activitate.

      În îndeplinirea atribuţiilor, Direcţia Judeţeană de Statistică  Satu Mare are dreptul:

 • să solicite date şi informaţii statistice de la toate persoanele fizice şi juridice care se află, deţin capital sub orice formă sau desfăşoară o activitate de orice fel pe teritoriul României şi de la toate persoanele de cetăţenie română cu domiciliul în România, care se află sau desfăşoară activitate pe teritoriul altor ţări;
 • să efectueze, cu aparatul propriu şi alţi colaboratori externi, cercetări statistice prin culegere directă a datelor statistice privind fenomenele economice şi sociale;
 • să aplice amenzi contravenţionale în baza O.G. nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată în Monitorul Oficial Partea I nr.763/18.10.2002, pentru refuzul sau întârzierea din culpă a furnizării datelor statistice solicitate, comunicarea de date eronate sau incomplete, refuzul de a prezenta organelor de control statistic materialele şi evidenţele necesare verificării datelor statistice, ca şi pentru neaplicarea măsurilor dispuse de organele de control statistic;
 • să solicite de la I.N.S. date şi informaţii  statistice  privind indicatorii calculaţi pe judeţ şi la nivel de ţară, pentru efectuarea de analize şi comparaţii pe judeţe, în cadrul regiunilor statistice;